GIA

PHẢ

TỘC

NGUYỄN
HỮU
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
PHẢ HỆ - PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC
1.1 Nguyễn Bặc (Định Quốc Công)
    2.1 Nguyễn Đệ (Đô Kiểm Hiệu)
        3.1 Nguyễn Viễn (Tả Quốc Công)
            4.1 Nguyễn Phụng (Tả Đô Đốc)
                5.1 Nguyễn Nộn (Hoài Đạo Hiếu Vũ Vương)
                    3.1 Nguyễn Long (Đô Chỉ Huy Sứ)
                    6.2 Nguyễn Thế Tứ (Đô Hiệu Kiểm)
                        7.1 Nguyễn Nạp Hòa (TảTướng Quân)
                            8.1 Nguyễn Công Luật (Hữu Kiểm Điểm)
                                9.1 Nguyễn Minh Du (Du Cần Vương)
                                    10.1 Nguyễn Ứng Long (Đại Lý Tự Khanh)-Bà họ Nhữ-Trần Thị Thái
                                        11.1 Nguyễn Trãi (Quan Phục Hầu)-Phạm Thị Mẫn-Nguyễn Thị Lộ-Bà họ Phùng-Bà họ Trần-Bà họ Lê
                                            12.1 Nguyễn Công Duẫn (Hoằng Quốc Công)-Mai Thị Áng
                                                13.1 Nguyễn Đức Trung (Trình Quốc Công)-Nguyễn Thị Huyền (Thục Thuận Phu Nhân)
                                                    4.1 Nguyễn Văn Lang (Nghĩa Quân Vương)
                                                        5.1 Nguyễn Hoằng Du (An Hòa Hầu)
                                                            6.1 Nguyễn Hoằng Thái (Khanh Đại Hầu)
                                                                7.1 Nguyễn Hoằng Đinh
                                                                    8.1 Nguyễn Thả (không có con nối dỏi)
                                                        5.2 Nguyễn Hoằng Úy
                                                        5.3 Nguyễn Hoằng Phụng
                                                    14.2 Nguyễn Hữu Vĩnh (Hằng Quốc Công)-Nguyễn Thị Ngọc
                                                        15.1 Nguyễn Hữu Đạt (Tùng Nhơn Hầu)-Nguyễn Thị Chánh
                                                            16.1 Nguyễn Hữu Nhẫn-Trương Thị Yến
                                                                17.1 Nguyễn Triều Văn-Trương Thị Ngọc
                                                                    18.1 Nguyễn Hữu Dật-Tống Thị Phân
                                                                        19.1 Nguyễn Hữu Cảnh-Bà Chánh-Bà Quy-Bà Hưởng
                                                                            20.1 Nguyễn Hữu Tú-Nguyễn Thị Vân-Thanh Nghị Hân Phu Nhân
                                                                                21.1 Nguyễn Hữu Quang-Nguyễn Thị??
                                                                                    22.1 Nguyễn Hữu Nghị-Nguyễn Thị Ngọc Tú
                                                                                        23.1 Nguyễn Hữu Luận-Tống Thị Cận
                                                                                            24.1 Nguyễn Hữu Huy-Lê Thị Ân-Tôn Nữ Ngọc Hòa
                                                                                                25.1 Nguyễn Hữu Độ
                                                                                                    26.1 Nguyễn Hữu Lang
                                                                                                        27.1 Nguyễn Hữu Đình
                                                                                                            28.1 Nguyễn Hữu Đồng-Nguyễn Thị Phán
                                                                                                                29.1 Nguyễn Thị Nở
                                                                                                                29.2 Nguyễn Hữu Lẫm
                                                                                                                29.3 Nguyễn Thị Chánh
                                                                                                                29.4 Nguyễn Thị Mão
                                                                                                                29.5 Nguyễn Hữu Tòa
                                                                                                                29.6 Nguyễn Thị Tánh
                                                                                                                29.7 Hữu Vô Danh
                                                                                                                29.8 Nguyễn Thị Hy
                                                                                                                29.9 Nguyễn Thị Hoàng
                                                                                                                29.10 Nguyễn Thị Thông
                                                                                                                29.11 Nguyễn Hữu Tri
                                                                                                            28.2 Nguyễn Hữu Song-Tôn Nữ Thị Nhuận
                                                                                                                29.1 Nguyễn Hữu Nhơn
                                                                                                                29.2 Nguyễn Hữu Ứng
                                                                                                                29.3 Nguyễn Hữu Bằng
                                                                                                                29.4 Nguyễn Thị Cẩm Nhung
                                                                                                                29.5 Nguyễn Hữu Sơn
                                                                                                                29.6 Nguyễn Thị Thu Ba
                                                                                                                29.7 Nguyễn Thị Kim Soa
                                                                                                                29.8 Nguyễn Thị Kim Loan
                                                                                                                29.9 Nguyễn Hữu Sung
                                                                                                                29.10 Nguyễn Thị Lê
                                                                                                                29.11 Nguyễn Thị Sen
                                                                                                                29.12 Nguyễn Hữu Loan
                                                                                                                29.13 NguyễnThị Suyền
                                                                                                            28.3 Nguyễn Hữu Đáng-Nguyễn Thị Tự
                                                                                                                29.1 Nguyễn Hữu Thứ
                                                                                                                29.2 Nguyễn Hữu Am
                                                                                                                29.3 Nguyễn Hữu Châu
                                                                                                                29.4 Nguyễn Hữu Trang
                                                                                                                29.5 Nguyễn Hữu Thị Ánh Tuyết
                                                                                                                29.6 Nguyễn Thị Kim Liên
                                                                                                                29.7 Nguyễn Hữu Thị Kim Cúc
                                                                                                                29.8 Nguyễn Hữu Long
                                                                                                    26.2 Nguyễn Hữu Tường-Hoàng Thị Phụng
                                                                                                    26.3 Nguyễn Hữu Lữ-Trần Thị Trác
                                                                                                    26.4 Nguyễn Hữu Tý-Dĩ Ngộ-Ngọc Lâm Công Chúa
                                                                                                        27.1 Hữu Vô Danh con Nguyễn Hữu Tý
                                                                                                        27.2 Hữu Thị Giai
                                                                                                        27.3 Nguyễn Thị Chất
                                                                                                        27.4 Nguyễn Hữu Hưu
                                                                                                        27.5 Nguyễn Hữu Lai
                                                                                                        27.6 Nguyễn Thị Dung
                                                                                                        27.7 Nguyễn Thị Lục
                                                                                                        27.8 Nguyễn Hữu Quảng-Trần Thị Quý (bà thứ)-Công Tằng Tôn Nữ Thị Xuyến (bà chánh)
                                                                                                            28.1 Nguyễn Hữu Lộc
                                                                                                            28.2 Nguyễn Hữu Tiến
                                                                                                            28.3 Nguyễn Thị Giánh
                                                                                                            28.4 Nguyễn Thị Hỗng
                                                                                                            28.5 Nguyễn Thị Hường
                                                                                                            28.6 Nguyễn Thị Quỳnh Hương
                                                                                                            28.7 Nguyễn hữu Long
                                                                                                            28.8 Nguyễn Hữu Lân
                                                                                                            28.9 Nguyễn Thị Quỳnh Trang
                                                                                                            28.10 Nguyễn Thị Quỳnh Nga
                                                                                                        27.9 Nguyễn Thị Xuân
                                                                                                        27.10 Nguyễn Hữu Tương
                                                                                                        27.11 Nguyễn Hữu Kinh
                                                                                                        27.12 Nguyễn Hữu Nha
                                                                                                        27.13 Nguyễn Thị Diệu
                                                                                                        27.14 Nguyễn Thị Yên
                                                                                                        27.15 Nguyễn Thị Quân
                                                                                                        27.16 Nguyễn Thị Trang
                                                                                                        27.17 Nguyễn Hữu Bàn
                                                                                                    26.5 Nguyễn Hữu Khâm-Châu Hoàn
                                                                                                    26.6 Nguyễn Thị Hảo
                                                                                                    26.7 Nguyễn Hữu Thị Nhàn
                                                                                                    26.8 Nguyễn Hữu Khánh
                                                                                                    26.9 Nguyễn Thị Uyển
                                                                                                    26.10 Nguyễn Thị Yên
                                                                                                    26.11 Nguyễn Thị Thường
                                                                                                    26.12 Nguyễn Thị Nga
                                                                                                    26.13 Nguyễn Thị Viên
                                                                                                25.2 Nguyễn Hữu Tuyên
                                                                                                25.3 Nguyễn Hữu Giảng
                                                                                                25.4 Nguyễn Hữu Dục
                                                                                                25.5 Nguyễn Hữu Phương
                                                                                                25.6 Nguyễn Hữu Danh
                                                                                                25.7 Nguyễn Hữu Vạn
                                                                                                25.8 Nguyễn Hữu Vĩnh
                                                                                                25.9 Nguyễn Hữu Tuấn
                                                                                                25.10 Nguyễn Hữu Tháo
                                                                                                25.11 Nguyễn Hữu Tú
                                                                                                25.12 Nguyễn Thị Miên
                                                                                                25.13 Nguyễn Thị Thạnh
                                                                                                25.14 Nguyễn Thị Chức
                                                                                                25.15 Nguyễn Thị Oanh
                                                                                                25.16 Nguyễn Thị Phân
                                                                                                25.17 Nguyễn Thị Cư
                                                                                                25.18 Nguyễn Thị Vân
                                                                                                25.19 Nguyễn Thị Vui
                                                                                                25.20 Nguyễn Thị Thú
                                                                                                25.21 Nguyễn Thị Tiêu
                                                                                                25.22 Nguyễn Thị Các
                                                                                            24.2 Nguyễn Hữu Thập
                                                                                            24.3 Nguyễn Hữu Ngôn
                                                                                            24.4 Nguyễn Thị Điền
                                                                                            24.5 Nguyễn Thị Nghĩa
                                                                                        23.2 Nguyễn Hữu Giám
                                                                                        23.3 Nguyễn Hữu Từ
                                                                                    22.2 Nguyễn Hữu Châu
                                                                                21.2 Nguyễn Hữu Nhuận
                                                                                21.3 Nguyễn Hữu Chất
                                                                                21.4 Nguyễn Hữu Xuyến
                                                                                21.5 Tư Đức Hầu
                                                                                21.6 Thụy Ân Hầu
                                                                                21.7 Nguyễn Hữu Du
                                                                                21.8 Nguyễn Hữu Khoản
                                                                                21.9 Nguyễn Hữu Chức
                                                                                21.10 Nguyễn Hữu Thuận
                                                                                21.11 Nguyễn Hữu Hoàn
                                                                                21.12 Nguyễn Hữu Quân
                                                                                21.13 Nguyễn Hữu Hoan
                                                                                21.14 Nguyễn Hữu Nhậm
                                                                                21.15 Nguyễn Thị Đoan
                                                                                21.16 Nguyễn Thị Ngạn
                                                                                21.17 Nguyễn Thị Đệ
                                                                                21.18 Nguyễn Thị Điên
                                                                            20.2 Định Viễn Hầu
                                                                            20.3 Nguyễn Hữu Dung
                                                                            20.4 Nguyễn Hữu Lục
                                                                            20.5 Nguyễn Thị Nhụy
                                                                            20.6 Nguyễn Thị Vô Danh?
                                                                        19.2 Nguyễn Hữu Hào
                                                                        19.3 Trung Thắng Hầu
                                                                        19.4 Nguyễn Hữu Khác
                                                                    18.2 Chưởng Cơ Đô Tín Hầu
                                                                    18.3 Văn Chức Toàn Trung Sử
                                                                    18.4 Đội trưởng Thao Lược Hầu
                                                                    18.5 Đội trưởng Thuận Đức Hầu
                                                                    18.6 Đội trưởng Dục Đức Hầu
                                                                    18.7 Đội trưởng Tuấn Đức Hầu
                                                                17.2 Nguyễn Huyền Đức
                                                            16.2 Nha Phú
                                                            16.3 Ông Ba
                                                            16.4 Ông Chín
                                                            16.5 Nguyễn Thị Sữu
                                                            16.6 Nguyễn Thị Lưu
                                                            16.7 Nguyễn Thị Lâm
                                                        15.2 Tri Đốc
                                                        15.3 Nguyễn Hữu Dực
                                                        15.4 Nguyễn Hữu Dịch
                                                        15.5 Nguyễn Hữu Kỷ (Phú Hòa Hầu)
                                                    14.3 Nguyễn Hữu Độ
                                                    14.4 Nguyễn Hữu Thiều
                                                    14.5 Nguyễn Hữu Hộ
                                                    14.6 Nguyễn Thị Vận
                                                    14.7 Nguyễn Thị Ngọc (Hoàng Hậu Trường Lạc)
                                                    14.8 Nguyễn Thị Nhu
                                                    14.9 Nguyễn Thị Tú
                                                    14.10 Nguyễn Thị Diệm
                                                    14.11 Nguyễn Thị Dư
                                                    14.12 Nguyễn Thị Dung
                                                    14.13 Nguyễn Thị Cửu
                                                    14.14 Nguyễn Thị Tư
                                                    14.15 Nguyễn Công Hộ (Hoàng Quốc Công)
                                                13.2 Nguyễn Nhơn Chánh (Chỉ Huy Sứ)
                                                13.3 Nguyễn Nhữ Hiếu (Kiểm Tổng Tri)
                                                13.4 Nguyễn Hữu Lổ
                                                13.5 Thụy Đức Khánh
                                                13.6 Nguyễn Hữu Lễ (Lễ Khê Hầu)
                                                13.7 Nguyễn Bá Cao (Phổ Quận Công)
                                                13.8 Nguyễn Thị Phát
                                                13.9 Nguyễn Thị Hai
                                                13.10 Nguyễn Thị Ba
                                                13.11 Nguyễn Công Lộ (Sàng Quốc Công)
                                                13.12 Nguyễn Như Trác (Phó Quốc Công)
                                                    14.1 Nguyễn Văn Lựu (Trừng Quốc Công)
                                                        15.1 Nguyễn Kim (An Thành Hầu)
                                                        15.2 Nguyễn Tùng Thái (Uy Xuân Hầu)
                                            12.2 Nguyễn Khuê (con bà họ Trần)
                                            12.3 Nguyễn Ứng (con bà họ Trần)
                                            12.4 Nguyễn Phù (con bà họ Trần)
                                            12.5 Nguyễn Thị Trà (con bà họ Phùng)
                                            12.6 Nguyễn Bảng (con bà họ Phùng)
                                            12.7 Nguyễn Tích (con bà họ Phùng)
                                            12.8 Nguyễn Anh Vũ (con bà Phạm Thị Mẫn)
                                            12.9 Nguyễn Giả
                                            12.10 Nguyễn Cương
                                        11.2 Nguyễn Lý (Đại Tư Mã)
                                            12.1 Nguyễn Công
                                                13.1 Nguyễn Bá Lân
                                                    14.1 Nguyễn Lữ (Quỳnh Sơn Hầu)
                                                        15.1 Nguyễn Gia Thiều (Ôn Như Hầu)
                                        11.3 Nguyễn Phi Hùng
                                        11.4 Nguyễn Nhữ Soạn
                                        11.5 Nguyễn Nhữ Trạch
                                    10.2 Nguyễn Sùng (Tả Hiệu Điểm)
                                    10.3 Nguyễn Thư (Hữu Đô Đốc)
                                9.2 Nguyễn Công Sách (Thái Úy)
                            8.2 Nguyễn Thành (Thái Bảo Quốc Công)
                        7.2 Nguyễn Cảnh (Thái Phó)
                    6.3 Nguyễn Hiến (Chỉ Huy Sứ)
                        7.1 Nguyễn Hội
                            8.1 Nguyễn Biên
                                9.1 Nguyễn Xí
                                    10.1 Nguyễn Hoành Tú
                                    10.2 Nguyễn Du
        3.2 Nguyễn Quang Lợi (Lý Hòa quốc Công)
            4.1 Nguyễn Nghĩa Trường (viên Ngoại Lang)
                5.1 Nguyễn Quốc (Binh Bộ Thượng Thư)
                    6.1 Nguyễn Công
                        7.1 Nguyễn Giới (Tiến Sĩ)
        3.3 Nguyễn Phúc Lịch (Thái Bảo Triều Lý)
            4.1 Nguyễn Dương (Thái Bảo)
    2.2 Nguyễn Phúc Đạt
Gia Phả NGUYỄN HỮU
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc NGUYỄN HỮU.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc NGUYỄN HỮU
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.