GIA

PHẢ

TỘC


KHẮC
(Ưu
Điềm)
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
PHẢ HỆ - PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC
1.1 Lê Khắc Đăng-Y Phu Thi
    2.1 Y Phu Thị-Lê Khắc Phú
        3.1 Lê Khắc Long-Y Phu Thị
            4.1 Nguyễn Văn Cơ-Lê Thị Phi
                5.1 Nguyễn Văn Thi
                5.2 Nguyễn Văn Nghi
            4.2 Nguyễn Văn Ngoạn-Lê Thị Luyến
                5.1 Nguyễn Văn Soạn
        3.2 Lê Khắc Sử-Y Phu Thị
            4.1 Lê Khắc Chất-Phan Thị Lũy-Nguyễn Thị Tố
                5.1 Lê Khắc Trương-Nguyễn Thị Tùng
                    6.1 Lê Khắc Lương-Đoàn Thị Nhất
                        7.1 Lê Khắc Lớn
                        7.2 Lê Khắc Tao
                        7.3 Lê Khắc Chính
                        7.4 Lê Thị Con
                    6.2 Lê Thị Chuột
                    6.3 Lê Thị Mèo
                5.2 Lê Khắc Thi-Trần Thị Lang
                    6.1 Lê Khắc Bộc
                    6.2 Lê Khắc Hổ
                    6.3 Lê Thị Ngân
                    6.4 Lê Thị Sản
                5.3 Phan Loan-Lê Thị Cường
            4.2 Lê Thị Cúc
            4.3 Lê Thị Kỉnh
        3.3 Lê Khắc Sơ-Nguyễn Thị Cách
            4.1 Lê Khắc Hoá-Nguyễn Thị Lý-Nguyễn Thị Chanh-Hồ Thị Từ
                5.1 Lê Khắc Khâm-Hồ Thị Bốn-Hồ Thị Thu
                    6.1 Lê Khắc Gia-Trần Thị Hòa
                        7.1 Lê Khắc Hựu
                        7.2 Lê Khắc Mật
                        7.3 Lê Thị (vô danh)
                        7.4 Lê Thị (vô danh)
                        7.5 Lê Thị (vô danh)
                    6.2 Lê Khắc Kế *
                    6.3 Nguyễn Khoa Tú-Lê Thị Uyển
                    6.4 Lê Khắc Tráng-Nguyễn Thị Phấn
                        7.1 Lê Khắc Thiếc
                        7.2 Lê Khắc Kiện
                        7.3 Lê Khắc Kinh
                    6.5 Hoàng Thị Choai-Lê Khắc Trường
                        7.1 Lê Khắc Đường
                        7.2 Lê Khắc Kẹo
                    6.6 Lê Khắc Cửu *
                    6.7 Nguyễn Thị Con-Lê Khắc Ninh
                        7.1 Lê Khắc Thân
                        7.2 Lê Thị Cháu
                        7.3 Lê Thị Cọng
                    6.8 Lê Thị Đạm
                5.2 Lê Khắc Cung-Nguyễn Thị Ân-Nguyễn Thị Sửu
                    6.1 Lê Khắc Thìn-Đoàn Thị Triêm
                        7.1 Lê Khắc Bổn
                        7.2 Lê Khác Tân
                        7.3 Lê Thị Nậy
                        7.4 Lê Thị Lép
                        7.5 Lê Thị Biện
                    6.2 Lê Thị Chíu
                    6.3 Lê Thị (vô danh)
                    6.4 Lê Khắc Tỵ (2)
                    6.5 Lê Thị Tý (2)
                    6.6 Lê Thị Đỉu (2)
                5.3 Lê Khắc Thiều-Nguyễn Thị Thuận
                    6.1 Lê Khắc Thuật-Nguyễn Thị Nga
                        7.1 Lê Khắc Tuân
                        7.2 Lê Khắc Thuần
                        7.3 Lê Khắc Chương
                        7.4 Lê Khắc Phùng
                        7.5 Lê Khắc Diêu
                        7.6 Lê Thị Ỷ
                        7.7 Lê Thị Tiệm
                    6.2 Lê Khắc Vận-Nguyễn Thị Lợ
                        7.1 Lê Khắc Sanh
                        7.2 Lê Khắc Yên
                        7.3 Lê Thị Ái
                    6.3 Lê Khắc Đạo-Dương Thị Rớt-Đoàn Thị Moi
                        7.1 Lê Khắc Oanh
                        7.2 Lê Thị Mãnh
                        7.3 Lê Thị Khanh
                        7.4 Lê Thị Cảnh
                        7.5 Lê Thị Lé
                        7.6 Lê Thị Thao
                        7.7 Lê Khắc Xuyến
                    6.4 Lê Khắc Cầu
                    6.5 Lê Khắc Kỳ
                    6.6 Lê Khắc Út
                    6.7 Nguyễn Đăng Uẩn-Lê Thị Đoài
                5.4 Lê Khắc Cần-Nguyễn Thị Lư -Tống Thị Mười-Nguyễn Thị Điền-Nguyễn Thị Di-Tống Thị Nai
                    6.1 Lê Khắc (vô danh)
                    6.2 Lê Khắc Tích-Phạm Thị On
                        7.1 Lê Khắc Tuy
                        7.2 Lê Khắc Vỹ
                        7.3 Lê Khắc Diễn
                        7.4 Lê Thị Cháu
                        7.5 Lê Thị Chắt
                    6.3 Lê Khắc Thiện-Nguyễn Thị Thành
                        7.1 Lê Khắc Mỹ
                        7.2 Lê Khắc Thối
                        7.3 Lê Khắc Chánh
                        7.4 Lê Khắc Giáo
                        7.5 Lê Thị Nghi
                        7.6 Lê Thi Hảo
                    6.4 Lê Khắc (vô danh)
                    6.5 Phạm Giả-Lê Thị Lan
                    6.6 Lê Thị Liễu
                    6.7 Lê Khắc Trạch (2)-Nguyễn Thị Chút
                        7.1 Lê Khắc Hoàn
                        7.2 Lê Khắc Dung
                        7.3 Lê Thị Sim
                        7.4 Lê Thị Loan
                        7.5 Lê Thị Quyên
                    6.8 Nguyễn Hữu Hiển-Lê Thị Hòe (2)
                    6.9 Nguyễn Thị Lan-Lê Khắc Thành (3)
                    6.10 Lê Khắc Tiếu (3)-Đoàn Thị Mãnh
                    6.11 Lê Thị Ca (3)
                    6.12 Lê Thị Chút (3)-Lê Nồng
                    6.13 Lê Khắc Dẫn (4)-Nguyễn Thị Trí-Lê Thị Thủi
                        7.1 Lê Khắc Cáo
                        7.2 Lê Khắc Thuyết
                        7.3 Lê Thị Truồng
                        7.4 Lê Khắc Tuệ (2)
                        7.5 Lê Khắc Thức (2)
                        7.6 Lê Khắc Thuyên (2)
                    6.14 ....thầy Cơ-Lê Thị Bình (5)
                5.5 Lê Khắc Học-.... Thị Ốc-Nguyễn Thị Ý
                    6.1 Lê Thị Cơ
                    6.2 Nguyễn Hữu Đúc-Lê Thị Vạn
                    6.3 Lê Thi Trâm
                    6.4 Lê Thị (Vô Danh)
                    6.5 Lê Khắc Tồn (2)-Võ Thị Dớn
                        7.1 Lê Khắc Nghiêm
                        7.2 Lê Khắc Chỉnh
                        7.3 Lê Khắc Bằng
                        7.4 Lê Thị Quýt
                        7.5 Lê Thị (Vô Danh)
                    6.6 Lê Thị Cừu (2)
                5.6 Lê Khắc Định-Trương Thị Tâm
                    6.1 Lê Khắc Khoan-Ngô Thị Liễn-Trần Thị Chiu
                        7.1 Lê Thị Tư
                        7.2 Lê Khắc Danh (2)
                        7.3 Lê Khắc Chái (2)
                        7.4 Lê Khắc (Vô Danh) (2)
                    6.2 Nguyễn Khoa Quy-Lê Thị Cúc
                    6.3 Nguyễn Khoa Vỹ-Lê Thị Toán
                5.7 Lê Thị Thụy
                5.8 Lê Thị Thể
            4.2 Lê Khắc Phương-Nguyễn Thị Hạnh
                5.1 Lê Khắc Quang-Không xác định
                    6.1 Lê Khắc Huệ-Y Phu Thị-... Thị Má
                        7.1 Lê Khắc Hiến
                        7.2 Lê Khắc Mọ
                        7.3 Lê Khắc Don
                        7.4 Lê Khắc Song
                        7.5 Lê Khắc Bông
                        7.6 Lê Thị Lùn
                        7.7 Lê Khắc Tư (2)
                    6.2 Nguyễn Thị Tỵ-Lê Khắc Uýnh
                5.2 Lê Khắc Huy-Võ Thị Diều-Nguyễn Thị Nồi
                    6.1 Lê Khắc Chương-Nguyễn Thị Hoành-Nguyễn Thị Nghệ
                        7.1 Lê Khắc Châu
                        7.2 Lê Thị Truồng
                        7.3 Lê Khắc Quỳnh (2)
                        7.4 Lê Khắc Liễn (2)
                        7.5 Lê Khắc Hồ (2)
                        7.6 Lê Thị Rớt
                    6.2 Lê Thị Con
                    6.3 Lê Thị Hôn
                    6.4 Lê Khắc Quê (2)-Lê Thi Khệt-Hồ Thị Xuân
                        7.1 Lê Thị Heo
                        7.2 Lê Thị Lợn
                        7.3 Lê Khắc (Vô danh) (2)
                        7.4 Lê Thị Vịt (2)
                        7.5 Lê Thị Đa (2)
                        7.6 Lê Thị Gà (2)
                    6.5 Lê Khắc Moi (2)
                5.3 Lê Thị Thiều
            4.3 Lê Thị Cách
                5.1 Nguyễn Thị Loan
            4.4 Lê Thị Đạo
                5.1 Nguyễn Quyền
            4.5 Lê Thị Nghĩa
                5.1 Nguyễn Dưỡng
            4.6 Lê Thị Đấy
                5.1 Nguyễn Muôn
            4.7 Lê Thị Thoạ
        3.4 Nguyễn Tánh-Lê Thị Kết
            4.1 Nguyễn Tuy
        3.5 Nguyễn Văn Bảo-Lê Thị Chấn
            4.1 Nguyễn Thị Tuyết
    2.2 Lê Thị Doãn
Gia Phả LÊ KHẮC (Ưu Điềm)
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc LÊ KHẮC (Ưu Điềm).
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc LÊ KHẮC (Ưu Điềm)
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.