GIA

PHẢ

TỘC

HUỲNH
CÔNG
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC HUỲNH CÔNG - Vĩnh Long


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Làm người sống phải có lý tưởng. Nếu không, lấy gì phân biệt với cây cỏ
(HUỲNH CÔNG THUẬN - 0983323336 - thuanhuynhcong@gmail.com)


Ở tại

Nguyên chủ hộ 507 Thanh Mỹ, Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mãmùng 3 tháng 6 ÂL (giổ ông Cố)

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu8
 • Số lượng gia đình: 44
 • Số người: 51

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông (Huỳnh Công Thuận) Thuận
 • Địa chỉ: 507 Thanh Mỹ - Thanh Đức
 • Điện thoại: 0908623803
 • Email: hcthuan ở hcmc.netnam.vn
 • Gia Phả HUỲNH CÔNG
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc HUỲNH CÔNG.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc HUỲNH CÔNG
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.