GIA

PHẢ

TỘC

Mai
Thạch
-
chi
3
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
VIẾT VỀ GIA SỬ CỦA DÒNG HỌ
Tháng 01/2000 cháu đời thứ 18 là MAI THẠCH XUYỀN và MAI THẠCH OANH đã sưu tầm, trích lập và ghi chép lại tộc phả chi 3, họ MAI THẠCH ở Vinh Quang, Tiên Lãng Hải Phòng.
Tháng 03/2008 cháu trưởng đời thứ 19 là MAI SƠN LÂM ở 34/204 Tô Hiệu Lê Chân Hải Phòng. Email : maisonlam@vnn.vn. ĐT nhà riêng: 0313846260. đã đưa tộc phả chi 3 - họ Mai Thạch lên trang Việt Nam Gia Phả, nơi lưu trữ miễn phí của mọi người. Địa chỉ trang web http://www.vietnamgiapha.com
Các thông tin mới được đưa lên, còn phải chỉnh sửa, cập nhật, bổ xung thêm để được hoàn thiện đầy đủ. mọi người sau khi xem nếu có thông tin bổ xung, hãy liên lạc với cháu trưởng đời 19 là MAI SƠN LÂM để cập nhật bổ xung kịp thời.
Gia Phả Mai Thạch - chi 3
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Mai Thạch - chi 3.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Mai Thạch - chi 3
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.