GIA

PHẢ

TỘC

họ
Mai
La
sơn

Tĩnh
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
PHẢ HỆ - PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC
1.1 Mai Điên
    2.1 Mai Nhân Ninh
    2.2 Mai Bá Tuyên
        3.1 Mai văn Chiến-Mai văn Huyên-mai văn Chiêu-Mai thị Trác (Toại)-Mai văn Thường-Mai thị Bội-Mai thị Phương
        3.2 Mai Nghĩa Tuân-Mai Bá Đạt-Mai thị Hồng-Mai thị Cẩm-Mai thị Liên-Mai thị Huệ
            4.1 Mai văn Hội-Mai Đôn-Mai văn Quýnh-Mai văn Hoán-Mai thị Uẩn-Mai thị Lý-Mai thị Hảo-Mai thị Khuê-Mai văn Hoà-Mai văn Luân-Mai văn Huyền
                5.1 Mai văn Mạnh
                    6.1 Mai văn Thừa
                        7.1 Mai văn Trí
                            8.1 Mai văn Phap
                                9.1 Mai văn Thảo
                                    10.1 Mai văn Quyết
                                        11.1 Mai thị Nhụ-Mai văn Uẩn, Hương cống-Mai văn Đính-Mai văn Kiều-Mai thị Nhuỵ-Mai thị Sâm
                                            12.1 Mai văn Tuấn(Thoan)-Mai thị Diệu
                                                13.1 Mai văn Hoè-Mai thị Bá
                                                13.2 Mai thị Bá
                                                13.3 Mai văn hán-Mai văn Sâm-Mai văn Đán-Mai văn Độ-Mai văn Trình-Mai thị Đề-Mai thị Phận-Mai thị Ninh
                                        11.2 Mai văn Kiều-Mai văn Đính-Mai thị Nhụ-Mai thị Nhuỵ-Mai thị Sâm
                                            12.1 Mai văn Cự
                                                13.1 Mai văn Vệ-Mai văn Ban
                                            12.2 Mai văn Trình
                                                13.1 Mai Nguyên Độ
                                            12.3 Mai văn Đán-Mai văn Độ-Mai văn hán-Mai văn Sâm-Mai thị Ninh-Mai thị Phận-Mai thị Đệ
                                            12.4 Mai văn Đán
                5.2 Mai Cẩm Giang
                    6.1 Mai Cẩm Kiền
                        7.1 Mai Cẩm Sức-Mai Cẩm Vượng
                            8.1 Mai Cẩm Tụ-Mai Cẩm Thám-Mai Cẩm Bàng-Mai thị Trăn
                                9.1 Mai văn Kính-Mai văn Ứng-Mai văn Xưng-Mai thị Thừa-Mai thị Tốn
                                    10.1 Mai xuân Đào-Mai văn Trình-Mai thị Siêu-Mai văn Hai-Mai thị Nật-Mai thị Diện
                                9.2 Mai thị Thừa-Mai thị Tốn-Mai văn Ứng-Mai văn Xưng
                                    10.1 Mai văn Sâm-Mai thị Lựu-Mai thị Trung
                                        11.1 Mai văn Pháp-Mai thị Lệ
                                    10.2 Mai thị Lựu-Mai thị Trung
                                9.3 Mai văn Ứng
                                9.4 Mai thị Thừa-Mai thị Tốn
                                9.5 Mai thị Thừa
                            8.2 Mai Cẩm Bàng
                                9.1 Mai văn Thân-Mai văn Sưởng-Mai văn Duyệt-Mai thị Hoan-Mai thị Hỷ-Mai thị Hoạt
                                    10.1 Mai văn Vị-Mai văn Diệu-Mai thị Thu
                                9.2 Mai văn Thân-Mai văn Sưởng-mai thị Hoạt-Mai thị Hoan-Mai thị Hỷ
                                    10.1 Mai văn Đính-Mai văn Sử-Mai thị Thái-Mai thị Thuỳ-Mai thị Tuy-Mai thị Xuy
                                        11.1 Mai thị...1-Mai thị...2
                                    10.2 Mai thị Chương-Mai thị Hoàng
                            8.3 Mai Cẩm Thám
                            8.4 Mai thị Trăn
                5.3 Mai văn Đại-Mai văn Giám-Mai thị Ám-Mai văn Thanh-Mai văn Tịnh-Mai văn Đoan-Mai thị Cầm
                    6.1 Mai văn Công
                        7.1 Mai chân Lễ-Mai văn khôi
                            8.1 Mai văn Đệ
                                9.1 Mai kiêm Toàn-Mai kiêm Nhiệm
                                    10.1 Mai phương Nguyên
                5.4 Mai văn Thanh-Mai văn Tịnh
                5.5 Mai Giam-Mai văn Đoan-Mai văn Tịnh
                    6.1 Mai văn Minh-Mai văn Hội-Mai thị Long-Mai thị Bảng
                        7.1 Mai văn Đô
                        7.2 Mai văn vận-.Mv.Hiền
                            8.1 Mai văn Thông
                                9.1 Mai thế Xưng-Mai thế Hiền
                                9.2 Mai thế Xưng
                                    10.1 M. Thế Triện-Mai thế đàn
                                        11.1 Mai Thế Trù
                                        11.2 .M.ThếTrù
                                            12.1 -Mai Thế Huấn
                                                13.1 Mai Hữu Dực
                                                    14.1 Mai Trần Thống
                        7.3 Mai văn Hiền
                            8.1 M. văn Tiến
                                9.1 Mai Tất Đạt -Mai tất đạt
                    6.2 Mai văn Hội-Mai thị Long-Mai thị Bảng
                    6.3 Mai văn Hội-Mai thị Bảng
                5.6 Mai văn Đoan
                    6.1 MAI VĂN YÊN-. Mv. Phú*-Mai thị Thương
                        7.1 Mv.Lâm -MAI VĂN PHỔ -MAI THỊ CỔ -MAI VĂN MÃ -MAI VĂN TƯ-MAI VĂN THANG*
                            8.1 MAI THỊ LĨNH-MAI THỊ HỒNG,-MAI VĂN THỨC-MAI VĂN VI-MAI VĂN TƯƠNG ,-MAI VĂN QUÁN -MAI THỊ THIỀN
                        7.2 MAI VĂN THANG* -MAI VĂN PHỔ-MAI VĂN TƯ -MAI VĂN MÃ-MAI THỊ CỔ
                        7.3 Mv.Thang*
                            8.1 MAI VĂN THIỆN-MAI THỊ NHỤC(Nậu)
                                9.1 -MAI VĂN HUYÊN* -MAI THỊ CANH-MAI VĂN NGÔN
                                    10.1 -MAI THỊ TRUÂN-MAI VĂN THANH -MAI VĂN BƯU -MAI VĂN NGUNG
                            8.2 Mv.Thiện
                                9.1 MAI VĂN HUYÊN*-MAI THỊ TỴ-MAI THỊ CANH-MAI VĂN NGÔN
                                    10.1 MAI VĂN TƯƠNG* -MAI VĂN THANH -MAI THỊ TRUÂN-MAI VĂN NGUNG -MAI VĂN BƯU
                                        11.1 MAI XUÂN Thơi -MAI XUÂN THOẢ -MAI XUÂN DUNG*
                                            12.1 MAI VĂN NGANG -.Mai thị Nghi-.Mai thị Thuần-Mai thị Chỉ-MAI XUÂN TUNG* -.M.Hữu Hằng
                                9.2 MAI VĂN NGÔN-MAI VĂN HUYÊN* -MAI THỊ CANH
                                    10.1 MAI VĂN THANH-MAI VĂN TƯƠNG* -MAI VĂN NGUNG -MAI VĂN BƯU -MAI THỊ TRUÂN
                                        11.1 MAI XUÂN THƠI - MAI XUÂN THOẢ -MAI XUÂN DUNG*
                                            12.1 MAI VĂN NGANG-MAI XUÂN TUNG*
                                                13.1 Mai Huy Chiếu -Mai văn Cán -Mai Văn Hoằng*-M.duy Hải
                                    10.2 MAI VĂN BƯU -MAI VĂN THANH -MAI THỊ TRUÂN -MAI VĂN NGUNG
                                9.3 MAI VĂN NGÔN -MAI THỊ CANH
                                9.4 Mai văn Ngôn
                5.7 Mai Giám
                5.8 Mai thị Ấm
                5.9 Mai thị Cầm
                5.10 Mai văn Sửu-Mai thị Súa-Mai thị Niệm-Mai thị Nại-Mai thị Chích
                    6.1 Mai thị Cường-MAI VĂN CẬP-MAI VĂN ÁN-MAI MINH THẬN -MAI VĂN TIỆP-Mai Thị Cảnh
                        7.1 MAI VĂN HIẾN -MAI VĂN CỦNG
                            8.1 MAI THIÊN THU -MAI QUANG THUỲ-MAI PHƯƠNG XUÂN,-MAI DOÃN DỰ -MAI PHƯƠNG HÂN-MAI PHƯƠNG TẬP
                        7.2 MAI QUANG LANG -MAI QUANG ĐĂNG
                        7.3 MAI QUANG TIẾN,-MAI QUANG HOAN -MAI THỊ TUYẾT -MAI THỊ HẠC
                5.11 Mai thị Sứa-Mai thị Chích-Mai thị Nại-Mai thị Niệm
                5.12 Mai văn Thuần
Gia Phả họ Mai La sơn Hà Tĩnh
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc họ Mai La sơn Hà Tĩnh.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc họ Mai La sơn Hà Tĩnh
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.