GIA

PHẢ

TỘC

Mai
Thạch
-
chi
3
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
PHẢ HỆ - PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC
1.1 Mai Thạch Tầm - Đời thứ 14-Nguyễn Thị Ban
    2.1 Mai Thạch Yên - Đời Thứ 15-Phạm Thị Thanh - bà cả-... bà hai (ở thôn Phương Man)
        3.1 Mai Thạch Cầu - đời thứ 16-Nguyễn Thị Bé
            4.1 Lê Tất Tương-Mai Thị Dịu
            4.2 Nguyễn Thiên Thành-Mai Thị Phiến
            4.3 Mai Thị Khiên
        3.2 Mai Thị Kiến
    2.2 Mai Thạch Nga - đời thứ 15-Phạm Thị Hoài
        3.1 Mai Thạch Cuộn-Nguyễn Thị Mai
            4.1 Mai Thị Tơn
        3.2 Mai Thạch Ngân-Nguyễn Thị Nhượng
            4.1 Mai Thạch Chuyển-bà hai : Lê Thị Gọn-Phạm Thị Còn
                5.1 Mai Thạch Xuyền-Nguyễn Thị Yến-Nguyễn Thị Lượt
                    6.1 Mai Sơn Lâm (Mai Thạch Lâm)
                5.2 Mai Thạch Phụ-Nguyễn Thị Huần-Nguyễn Thị Liên
                    6.1 Mai Thạch Phi
                5.3 Nguyễn Bá Điền-Mai Thị Vin
                5.4 Nguyễn Thiên Tâm-Mai Thị Vòn
                5.5 Mai Thạch Oanh (con bà hai)-Nguyễn Thị Tím
                    6.1 Nguyễn Quốc Tuấn-Mai Thị Tót
                    6.2 Mai Thạch Toanh-Trần Thị Thanh
                        7.1 Mai Thuỳ Dương
                        7.2 Mai Thạch Việt Anh
                    6.3 Mai Thạch Toành-Bùi Thị Hợp
                        7.1 Mai Thị Thu Hương
                        7.2 Mai Thạch Kiên
                    6.4 Nguyễn Thế Hoà-Mai Thị Ngọt
                    6.5 Mai Thạch Hoành-Nguyễn Thị Hay
                        7.1 Mai Thạch Tiệp
                        7.2 Mai Thị Hà
                    6.6 Mai Thạch Doanh-Phạm Thị Hiền
                        7.1 Mai Thạch Hiếu
                        7.2 Mai Thị Phương Anh
                    6.7 Mai Thị Ngát
                5.6 Nguyễn Kim Ngân-Mai Thị Vuôn (con bà hai)
            4.2 Lê Quang Hiệu-Mai Thị Nhưỡng-Đoàn Trọng Tới
            4.3 Mai Thạch Chuyền-Nguyễn Thị Cào
                5.1 Phạm Huy Theo-Mai Thị Vàn
                5.2 Mai Thị Véo
                5.3 Mai Thạch Chuyên-Nguyễn Thị Viện
                    6.1 Mai Thạch Cần
                5.4 Mai Thạch Chiến - đời 18-Nguyễn Thị Nết
                    6.1 Mai Thị Ngàn
                    6.2 Mai Thạch Khu
                    6.3 Mai Thạch Nguyện
                5.5 Mai Thạch Dịch - đời 18-Đoàn Thị Ngân
                5.6 ...... Yện-Mai Thị Von
        3.3 Mai Thạch Khoan - đời 16-Hoàng Thị Loan
            4.1 Mai Thạch Chực - đời 17-Lê Thị Mốc
                5.1 Mai Thạch Thực
            4.2 Nguyễn Duy Chỏm - đời 17-Phạm Thị Hiếu
                5.1 Nguyễn Duy Chủm - đời 18
                    6.1 Nguyễn Duy Bưởng - đời 19
            4.3 Nguyễn Duy Chòm - đời 17-Bùi Thị Tư
                5.1 Nguyễn Duy Va - đời 18
                    6.1 Nguyễn Duy Hoạ - đời 19
        3.4 Mai Thị Ể - đời 16
        3.5 Mai Thạch Khoai - đời 16
            4.1 Mai Thạch Khoa - đời 17
            4.2 Mai Thị Khiềm - đời 17
    2.3 Mai Thạch Rẻo - đời thứ 15-Phạm Thị Rương
        3.1 Đoàn Quang Tung-Mai Thị Dẻo
        3.2 Lê Tất...-Mai Thị Dang
    2.4 Mai Thạch Móc - đời thứ 15-Phạm Thị Thiếm
        3.1 Mai Thạch Điểm - đời 16-bà cả: ...-bà hai:...
            4.1 Lê Tất Xa-Mai Thị Xuyến
            4.2 Mai Thị Hiển
        3.2 Mai Thạch Đang - đời 16-Phạm Thị Gún
            4.1 Phạm Văn Biên-Mai Thị Kiến
            4.2 Mai Thạch Thường-Lê Thị Huần
                5.1 MAI THẠCH TÍA
            4.3 Nguyễn Thụ Xuất-Mai Thị Mởi
            4.4 Mai Thạch Thiếm
            4.5 ....... Phàn-Mai Thị Bốn
            4.6 Mai Thạch Quynh-Lê Thị Rụt
                5.1 Mai Thạch Quỳnh
            4.7 Mai Thạch Thàm-Phạm Thị Hom
                5.1 Mai Thạch Thuận
            4.8 ...... Bính-Mai Thị Nấn
    2.5 Mai Thạch Cậy - đời thứ 15
Gia Phả Mai Thạch - chi 3
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Mai Thạch - chi 3.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Mai Thạch - chi 3
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.