GIA

PHẢ

TỘC

Trần
Phước
(陳

-
富霑)
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
Chi tiết gia đình
Là con của: Trần Quả (Trần Tự Duy)
Đời thứ: 2
Người trong gia đình
Tên Trần Hoàng Nghi (Trần Thủ Huy)
Tên thường
Tên Tự
Là con thứ 0
Ngày sinh
Thụy hiệu  
Hưởng thọ: 0  
Ngày mất  
Nơi an táng  
Sự nghiệp, công đức, ghi chú

Liên quan (chồng, vợ) trong gia đình

Các anh em, dâu rể: Không có anh em
Con cái:
       Trần An Quốc (Trần Thẩm)
       Trần An Bang
       Trần Thủ Độ
Gia Phả; Trần Phước (陳 福 - 富霑)
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Trần Phước (陳 福 - 富霑).
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Trần Phước (陳 福 - 富霑)
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.